Varvsregler

Nedanstående regler kontrollerades 2021-11-02

Klicka här för en utskriftsvänlig pdf av varvsreglerna

Tillgång till bryggplats

Efter ansökan kan en WSS-medlem tilldelas bryggplats. Om plats saknas kan medlem anmäla sig till kölista.

Bryggplatsinnehavare är alltid betalningsskyldig, även om platsen av skilda skäl inte används. Detta för att behålla rätt till plats vid WSS bryggor.

Kan platsen hyras ut återbetalas platshyran med avdrag 500 kr (administration och merarbete).

Andrahandsuthyrning får bara ombesörjas av WSS. Ingen privatuthyrning tillåts.

Om medlem inte avser att använda platsen ska detta meddelas klubbens bryggansvarige och kassör senast 31 december inför kommande segelsäsong.

WSS bryggansvarige kan omfördela platserna när ett sådant behov uppstår. Man kan därför inte göra anspråk på en viss bryggplats år efter år.

Arbetsplikt: För innehavare av båtplats gäller WSS regler om arbetsplikt.

Avgifter: WSS beslutar om avgifter för båtplatserna. Båtägaren ska betala alla sina av WSS beslutade avgifter inom föreskriven tid.

Förtöjning: Bryggplatsen har Y-bommar. Samtliga förtöjningstampar ska vara försedda med ryckutjämnare.

Gästhamn: Då båtägaren inte använder båtplatsen sammanhängande under mer än 3 dygn ska platsen anmälas till gästhamnen och stå till dess förfogande. Båtplats som inte tagits i anspråk senast 20 maj står till gästhamnens förfogande. Båtägaren ska anmäla till gästhamnen när båtplatsen ska användas för egen båt.

Regelbrott: Om båtägaren inte fullgör sina skyldigheter mot WSS eller bryter mot varvsreglerna eller andra av WSS beslutade regler förlorar han/hon rätten till båtplatsen och ska lämna denna inom 30 dagar. Ingen del av erlagd hyra återbetalas.

Säkerhet (Förklaring: vagga/vagn/stöttor benämns vvs)

Varvschef och plancheferna beslutar i frågor om upptagning /landplacering /sjösättning på WSS varv

Försäkring: Båten ska vara försäkrad såväl i vattnet som på land.

Övertäckningsmaterial ska vara ordentligt förankrat och ska kontrolleras regelbundet av ägaren.

Stege ska vara fastlåst när båten är obevakad på land. (För att försvåra inbrott och stöld.)

Märkning: Vvs ska vara tydligt märkta med båttyp, ägarens namn och telefonnummer. Vad som är för och akter ska också tydligt anges.

Besiktning: Vvs besiktigas under våren strax före första sjösättningen. Därmed finns tid för åtgärdande av eventuella fel och brister innan upptagningen på hösten. OBS! Om vvs ej uppfyller WSS krav på säkerhet och hanterbarhet, informeras båtägaren om nödvändiga åtgärder.

Vägra upptagning: Har åtgärder ej vidtagits till upptagningen kommer varvschefen/planchefen att vägra upptagning.

Ingen båt får tas upp på WSS område innan varvschef och/eller planchef har tillfrågats.

Ansvar: Båtägaren har det slutgiltiga helhetsansvaret för att vvs och båt är i säkert skick.

Uppsägning av båtplats ska ske senast 31 dec före kommande säsong.

Obligatoriska stöttor: Båtar nytillkomna efter 1 juli 2012 ska torrsättas med godkända stöttor. (På sikt ska alla vagnar/vaggor utgå av praktiska och säkerhetsmässiga skäl.)

Ny ägare till WSS-båt måste också använda godkända stöttor även om båten tidigare haft vagga eller vagn.

Observera att båtar som torrsätts på slipen, även fortsättningsvis, måste använda härför anpassad vagga.

Båtägaren kan välja att köpa egna stöttor eller hyra av WSS. Årshyran motsvarar ungefär 10% av anskaffningsvärdet.

Varje båtägare ansvarar för att rätt storlek och antal används samt att pallningen sker på rätt sätt. Stöttorna ska numreras löpande och specificeras i hyreskontrakten. De kan då förvaras i ordning och lätt hittas av båtägaren.

Placering på land: I princip ska alla båtar sjösättas varje år. Vissa undantag är tillåtna och beskrivs sist bland reglerna. Vinteruppställningsplats är ej fast utan kan variera från år till år.

Maximumavståndet mellan båtar på land är 100 cm. I de fall vintertäckningen kräver mera utrymme än båtbredd+1 m debiteras ägaren för det extra utrymmet.

Slutstädning: Efter sjösättning ska båtens uppställningsplats avstädas. Färgburkar, penslar, trasor o dyl ska sorteras i miljöstationen. Avfall från renskrapning av båtbotten tas omhand enl anvisningar. Vaggan/vagnen/stöttorna ska placeras i upplaget för dessa eller tas hem.

Uttjänt batteri ska återlämnas vid inköpsstället för det nya.

Kasserad båtvagga ska bortforslas av båtägaren.

Mastkran: Vid avmastning ska båten vara ”förberedd” och vid påmastning ska ansättning av riggen göras på egen bryggplats. Allt för att mastkranen ej ska bli upptagen onödigt länge.

Mastskjul: Efter avmastning ska masten, med borttagna spridare, stag o dyl, snarast placeras i mastskjulet. Master får således ej bli liggande på bockarna.

I mastskjul får endast master förvaras. Masterna ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Det är absolut förbjudet att klättra eller stiga på upplagda master.

Bilar: Sedan båtarna blivit sjösatta ska all bilparkering ske på planerna. Vägarna ska lämnas fria. Bilar får ej köras över spåret på övre plan eftersom spåret ej håller för detta.

Jollerampen av trä tål ej sjösättning/upptagning av båtar som väger mer än 500 kg. Bilar får ej vara på rampen.

Varvets utrustning, redskap, verktyg o dyl ska återställas på sin rätta plats efter användning. Eventuella skador eller fel ska anmälas till varvssektionen. Högtryckssprutorna ska vinterförvaras i det uppvärmda utrymmet i klubbhusets källare.

El för batteriladdning får utnyttjas utan avgift. Kabeln ska då vara märkt med grön tejp. Om elektriskt värmeelement måste användas i båten ska detta anmälas till varvssektionen för reglering av elkostnaden.

 

Hur komma tillrätta med landliggarna?

Beslut: WSS är till för båtägare som använder sina båtar.  Därför ska båtarna i princip sjösättas varje år. Av olika orsaker kan naturligtvis båtägaren bli förhindrad att sjösätta, t ex vid sjukdom, arbete med båten på land eller av andra personliga skäl. Dock får ingen båt förvaras på land på WSS varv mer än maximalt fyra år.  Därefter ska den flyttas.
Observera att det är styrelsen som avgör om godtagbara skäl för landförvaring finns.

Bakgrund: Åtskilliga båtklubbar och varv runtom i Sverige har problem med båtar som blivit liggande på land under längre tid. Eftersom många 60-80-talsbåtar är nedgångna, övergivna och i vissa fall värdelösa blir de ett problem. Att skrota en plastbåt kostar idag ca 1000 kr per ton plus frakt till destruktionsanläggningen.

Varför bör dessa båtar flyttas?

  • Den främsta orsaken är att vi har stor efterfrågan på vinteruppläggningsplatser. Det är trångt.
  • Det är risk att båtarna blir kvar, t ex efter att ägaren blivit sjuk eller avlider.
  • WSS riskerar kostnader för flyttning eller skrotning.
  • Det ger en signal om att det är ok att använda WSS som ”parkeringsplats” för båtar.

Dispens från sjösättning 1:a året

Båtägaren meddelar varvschefen orsaken till att båten inte ska sjösättas.

Varvschefen vidtalar styrelsen som beslutar om dispens om godtagbara skäl finns.

Båtägaren betalar motsvarande ytterligare en vinteravgift.

Dispens från sjösättning 2:a året. Depositionsavgift.

Samma regler som ovan, men båtägaren betalar dessutom en depositionsvgift till klubben för ev framtida behov av bortforsling och skrotning av båten. (Avgiften beräknas på båtens vikt och fonderas. Avgiften är för närvarande 12.000 kr för båt upp till 3 ton. Vikt därutöver debiteras med 1000 kr/ton.)

Westerviks Segelsällskap och båtägaren undertecknar ett kontrakt som klargör gällande regler och som garanterar att depositionsavgiften återbetalas om båten sjösätts eller forslas bort av ägaren senast 31 augusti fjärde året.

3:e och 4:e året

Samma regler som första året på land. Det fjärde året ska båten flyttas från varvet senast 31 augusti. Om flyttningen och destruktionen av båten understiger depositionsavgiften återbetalas mellanskillnaden till ägaren.