Säkerhetsarbete

För att förebygga risk för brand och personskada inom WSS område och byggnader har en checklista upprättats som ska användas vid årliga genomgångar där representanter för varv, klubbhus och Skansholmen deltar gemensamt.

Checklista vid årlig säkerhetsrond:                                        

Solbergsudde och varv. Skansholmen ronderas
efter genomförda kompletteringar.

 

Kommentar
Byggnader
Kontrollera utrymningsvägar avs. Märkning

Lämplighet

 

OK
dörrars funktion OK

 

 

batteribyte i belysningen OK

 

utvändiga trappors skick och säkerhet Trappsteg till balkong ändras

 

Utrymningsplan Behov av uppdatering

Saknas

 

Släckutrustningens funktion, placering och skyltning OK

 

Larmens placering och funktion

batteribyte

OK
Skyltning av max antal personer OK

 

Förvaring av brandfarliga vätskor i garage och förrådsskjul

 

 

Bränsleförrådet ska ha märkning
Varvsområde och bryggor

 

Lyftanordningars besiktning och märkning Gamla lyftstroppar skrotades

 

Brandsläckares funktion och placering Mont. Upphängning i klubbhus, montera släckare på bryggor

 

Räddningsstegars placering och skick OK

 

Att livbojar och båtshakar finns och är rätt placerade OK
Bryggonas skick och förankring / infästning OK
Att landliggande båtar ligger i säkra vaggor OK kontrolleras årligen av varvschefen
 

Ronden genomförd av:
Peter Eckerbom, Jan Källmark, Gert Pettersson och Nils Ulmner

Datum 2016-04-26