WSS historia

WSS – Westerviks Segelsällskap

Westerviks Segel Sällskap är en ideell förening med bryggplatser för ca 145 segelbåtsägare och deras familjer. Vår hemmahamn ligger på Solbergsudde i skärgården sydost om Västerviks centrum. Där finns bryggplatser med bommar, vinteruppläggningsområde och ett välutrustat klubbhus.

Skansholmen, vid inseglingen till Västervik, är vår uthamn med fin natur och ett anrikt klubbhus från 1916.

Skeppsstaden Västervik, där det seglats sedan urminnes tider, hade naturligtvis från början inget organiserat fritidsseglande. Under 1800-talet nöjesseglande man med släkt, vänner och bekanta. Man seglade i skärgården med allmogebåtar och enstaka jakter. Spontana kappseglingar anordnades då och då. Intresset för segling som sport växte särskilt bland det rika borgerskapet och ett behov av ett segelsällskap uppstod.

Entusiasmen var stor. I slutet av augusti 1885 annonserades ett upprop i ortstidningen:

”De personer, båtägare såväl som icke båtägare, som intressera sig för bildandet af ett segelsällskap härstädes, behagade teckna sig å denna lista. Annonserna i härvarande tidningar rörande sammanträde torsdagsaftonen den 3:dje september för bolagets bildande m.m. torde observeras.
Westervik den 31 aug. 1885.
Kommitterade.”

Uppropet blev startsignalen för Westerviks Segelsällskap. Upptaktsmöte ägde rum i stadshuset 3:e september 1885, då de närvarande enhälligt beslöt att sällskapet skulle bildas och en interimsstyrelse på tre personer utsågs. En avgift skulle tas ut på 2 kr för medlem och 3 kr för båt.

Den första kappseglingen bestämdes till den 6 september, alltså tre dagar efter klubbens tillblivelse.  För att värva fler medlemmar och för att försäkra sig om klubbens ekonomi infördes en annons i Westerviks Weckoblad som uppmanade andra än båtägare att ansluta sig till klubben ”för att åt densamma giva den ekonomiska styrka som är nödvändig för framtida uppblomstring och bestånd”.

Mot slutet av 1890-talet ökade båtantalet från 18 till 26 och medlemmarna från 30 till 224. På årsmötet 1898 beslöts att den första utlottningsbåten, en blekingeeka, skulle inköpas för 175 kr. Eskader- och kappsegling skulle samordnas med Gamleby SS. Man skulle kunna sammanfatta WSS första femton år som en tid av entusiasm blandad med vikande intresse, men också nya idéer och uppslag. Man sökte värva nya, aktiva medlemmar och hitta vägar till god ekonomi. Sällskapets utveckling har alltid varit beroende av eldsjälarnas antal.

Ny kappseglingsbåt
Grosshandlaren G. Haak gav under slutet av 1890-talet klubben ny fart och stadga. Han omvaldes vid 1904 års årsmöte. Den gamla tidens allmogebåtar ersattes av den första seriebyggda kappseglingsbåten, den s.k. Lisbetbåten, ritad av civilingenjören H. Hagelin. Nya bestämmelser för kappseglingar infördes. Tidigare hade båtarna fått starta när som efter att startskottet gått. Nu infördes regeln att varje klasstart måste starta inom en kvart.

Klubben ansluts till Svenska Seglarförbundet.
1911 deltar WSS i pokalseglingar för skärgårdskryssare i Norrköping, där man med det årets lottbåt, byggd på Tore Holms varv i Gamleby, tar sin första inteckning. Samma år söker och antas klubben som medlem i Svenska Seglarförbundet (SSF). Följande år är WSS arrangör för pokalen och seglar hem en andra inteckning på havsbana utanför Västervik med klubbens genom tiderna främste seglare, J.E. Edlund som rorsman.

Seglingsframgångarna fortsätter under åren med lottbåtar och egna båtar. WSS stod som arrangör för Skärgårdskryssarpokalen år 2000, 2011 och 2019. Också då nådde västerviksseglare fina framgångar. Tore Källmark tog silver 2019 men guld redan 1978 med Bonita nr 213, 1979 och 1980 med Titti nr 329 samt 2005 med Trollet nr 327.

Eskadersegling
De första eskaderseglingarna går till platser i Västerviks närhet med små båtar som knappast lämpar sig för havssegling. 1898 samordnas eskadern med Gamleby Segelsällskap. 1909 går färden till Källvik med gemensam middag och 1921 anordnas två seglingar, en till Arkö och en till Älö.

Eskaderseglingarna kulminerar 1990 med den stora eskadern till Lettland och vänorten Ventspils som firade 700-årsjubileum. Ett 25-tal segelbåtar i olika storlekar tar sig som första västerländska eskader över till Lettland, som ännu tillhör Sovjetunionen. Eskadern möttes av hårt väder och lyckliga letter. De följande åren går eskadrar till Stralsund och Svenborg, Ærøkøbing och Heiligerhafen.

Båthamn
Den första båthamn som klubben förfogar över ligger vid Slottsholmen. 1906 planeras en hamn därstädes. 1954 påbörjas, naturligtvis helt ideellt, arbetet med klubbhamnen vid Solbergs udde. En slip, brygga och uppläggningsplats (”övre planen”) anläggs. 1955 har Tore Johansson byggt och bekostat ett skjul till slipspel, och 60 m räls har lagts ut på varvsplanen.

Tjugo år efter att Solbergsudde anskaffats diskuterar styrelsen 1974 möjligheten att bygga en värmestuga på Solbergs udde. Efter intensivt arbete var stugan klar hösten 1977.
1983 börjar man ersätta bojförtöjningar med en flytbrygga.
1985 fördubblas vinteruppläggningsytorna med en nedre plan.
1990 invigs det nya klubbhuset, som ritats av medlemmen arkitekt Hans-Olof Elfström.

 Skansholmen
Skansholmen, tidigare benämnd Lindholmen, användes på 1700-talet som försvarsfäste.  På order av Karl XII:s generaler uppfördes 1714 en skans som försvar och skydd av Västerviks inlopp. Skansen rustades 1718, men kom efter kungens död aldrig till användning. På holmen fanns då också en liten stuga, en jordkällare, en krutkällare, en brunn och en sjöbod. På Skansholmen finns ännu idag lämningar efter jord- och krutkällaren, brunnen och en sjöbodsgrund. Från och med 1913, då start och mål för klubbens kappseglingar flyttades från Ekholmen till Skansholmen, anlades en ångbåtsbrygga på ön.

1915 arrenderade WSS holmen på 49 år. Arrendet inkluderade fiske och bete samt rätt att uppföra klubbhus, uthus och nödvändiga bryggor.
1916 byggdes klubbhuset efter ritningar av arkitekten Axel J. Sjögren. I samband med invigningen samlades medel till ”klubbhuspokalen”.
1917 fanns en klubbhusintendent och en klubbvakt som skulle tillhandagå seglare vid landangöring samt sköta servering.
1922 anställdes en klubbvakt som skulle driva restaurationsverksamheten och transporterna till och från ön i egen regi. Nettoavkastningen det året blev 600 kr.

1966 startades Skansholmslägret för juniorer och har sedan dess anordnats varje år.
Under 1990-talet tillkom bättre bryggor, bojar och sanitetsanordningar på ön.

Byxelkroken och jollekappsegling

WSS har arrangerat många kappseglingar under åren, men en segling som går utanpå alla andra är Byxelkroken, säsongens avslutande kappsegling. Tävlingen startade 1972 som en kamratsegling med tre deltagare. Det var ett sätt att ”segla av sig” inför den långa vintern. Utflykten övergick till tävling och priset för segraren var att få bjuda de övriga deltagarna på kaffe! Så började klubbens största kappsegling.

De följande åren ökade intresset och seglingen fick fastare former. Det seglades nu efter OSCR-regeln. Kulmen nåddes 1984 när 186 båtbesättningar anmälde sig. Nu ligger deltagandet på ca 60 besättningar. Men båtarna har vuxit i storlek och kräver stora besättningar så antalet seglare kanske är det samma. Majoriteten båtar är inte längre från vår stad utan kommer från segelsällskap från Nynäshamn i norr till Kalmar i söder.

Ungdomsverksamhet och seglarskola

Under 1980-talet gjorde klubbben en stor satsning på ungdomsverksamheten. Optimist, laser och tjejsegling i 606 blev stora klasser. I laser tillhörde vi sverigeeliten.
Den livaktiga ungdomsverksamheten medförde att WSS 1994 tog initiativet till att få arrangera JSM för jollar i Västervik. 1996 års JSM-tävlingar förlades till Västervik och kom att arrangeras av WSS och WSSW tillsammans. Gränsö slott med omgivande vatten blev tävlingsområde. Tävlingarna samlade 430 deltagande jollar och det blev ett topparrangemang.

Seglarskolan drivs nu av klubbarna gemensamt. Under Mikael Albinssons ledning är den mycket livaktig med aktiviteter alla dagar i veckan. Optimister, 2-kronor, 606, C55 och J24 seglas av barn och vuxna. Mikael har även lyckats skapa en ungdomsledargrupp med fin sammanhållning.

Västervik i mars 2022

Gert Petersson, ordförande i WSS