Miljöhänsyn

Miljöplan och avfallshanteringsplan samt åtgärder 2023

Miljö och Avfallsplan WSS 2023-06-12 (nedladdningsbar pdf)

Innehåll

Syfte, målsättning samt ansvar………………………………………………… 3

Syfte…………………………………………………………………………………… 3

Målsättning…………………………………………………………………………. 3

Ansvar………………………………………………………………………………… 3

WSS miljömål………………………………………………………………………….. 4

Avfall…………………………………………………………………………………….. 4

Miljöfarligt avfall…………………………………………………………………… 5

Toalett-avfall……………………………………………………………………….. 5

Energi……………………………………………………………………………………. 5

Inköp…………………………………………………………………………………….. 6

Friluftsliv………………………………………………………………………………… 6

Avfallshanteringsplan för WSS………………………………………………… 7

 

 

Bästa WSS:are!

Läs våra miljöregler och avfallshanteringsplan och se vad just du kan göra för att minska din och klubbens miljöpåverkan och kostnader!

Vi är alla ansvariga för vårt avfall och vår miljö!

 

Syfte, målsättning samt ansvar

Syfte

Miljöplanen syftar till gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att nya regler, ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i WSS och ska revideras vid förändringar.

 

Målsättning

WSS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och en säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

 

Ansvar

WSS miljöplan bygger på att varje medlem i klubben ansvarar för sin egen verksamhet.

 

WSS styrelse har ett särskilt ansvar för att;

 

– Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar och eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.

– Upplysa medlemmarna om WSS miljöplan och avfallshanteringsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.

– Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
– Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.

 


Information/Kommunikation

Segelsällskapets miljöarbete kommer att kommuniceras till medlemmar och andra berörda på exempelvis följande sätt:

 • På hemsidan
 • Genom miljöpolicy, som sätts upp på anslagstavlor på varvet
 • I WSS-nytt
 • På medlemsmöten, höstmöten och årsmöten

Uppföljning
Varje år ska en uppföljning av miljöplanen och avfallsplanen göras. Kan läggas som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Länkar

Kemikalieinspektionen (bl.a. godkända båtbottenfärger) www.kemi.se

Håll Sverige rent (bl.a. var båtbottentvättar finns) www.hsr.se

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se

Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se

Båtmiljörådet www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Miljoprogram-for-batlivet-2008/

 

Viktiga författningar

TFSF 2023:12 om utsläpp i havet

 

Åtgärder 2023

 • Uppdatera klubbens hemsida så att miljöpolicy, miljöplan 2023 och avfallshanteringsplan 2023 samt länkar till sajter med tips och råd kring miljöhänsyn i båtnyttjande finns tillgängliga.
 • Nya medlemmar får miljöpolicy samt aktuell miljöplan och avfallshanteringsplan tillsammans med sitt välkomstpaket.
 • Ta fram information till våra medlemmar om förbrukning av el och vatten och hur vi kan spara på vatten och energi när vi nyttjar anläggningen.
 • Säkerhetsföreskrifter ska finnas och sättas upp på informationstavlan. Säkerhetsföreskrifter ska inkludera:
 1. Information om var livräddnings- och brandutrustning samt första hjälpen finns

2.Direktiv om användning av eluttag i hamnen

3.Information om korrekt hantering av farligt avfall och återvinningsbart avfall

 1. Information om var hjärtstartare finns.

 

WSS miljömål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Westerviks Segelsällskap har bland dessa miljömål identifierat fyra olika områden från vilka miljöarbetet ska utgå. Ambitionen är att dessa områden tillsammans ska täcka huvuddelen av segelsällskapets aktiviteter. De fyra områdena är följande:

Avfall, Energi, Inköp och Friluftsliv

Utgångspunkten för WSS ska vara att föreningens miljöarbete ständigt ska förbättras och följa gällande lagkrav. Miljöarbetet ska vara förebyggande och miljöfrågorna ska tidigt beaktas i beslutsprocesser på alla nivåer i verksamheten.

Avfall

En särskild miljöstation finns inom hamnområdet där medlemmar kan lämna källsorterat avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten. Miljöstationen har behållare för hushållsavfall, färgat glas, ofärgat glas, plast, kartong och metall.

I köket på klubbhuset på Solbergsudde finns några mindre behållare för att där underlätta sopsorteringen.

Avfallshanteringen på Skansholmen ansvarar varje båtgäst själv för.

Från juni till mitten av augusti har vi tätare hämtningsintervall av avfall.

Från juni till mitten av augusti bör båtägare ta hem sitt avfall från båtturen. Eftersom du inte har varit hemma bör det finnas plats där?! Gästande båtars avfall är mer än nog under denna tid! Därför bör WSS medlemmar ta hem sitt avfall.

Miljöfarligt avfall

En särskild miljöbod, finns vid miljöstation för mottagning av spillolja, oljefilter, färgrester och lösningsmedelsrester, glykol, batterier samt lysrör. Transport av godkänd transportör till återvinningscentral ombesörjes av WSS.

Det är förbjudet att spilla eller hälla ut glykol direkt på marken! Återanvänd glykolblandningen för vinterpreparering av motorn.

WSS ser till att hämtning av farligt avfall sker när så behövs. Transporten sker genom Stena Recycling.

 

Övriga restprodukter ansvarar varje båtägare för, t.ex. trasiga delar till båtelektronik, rester efter renoveringar i båten, utrangerade kylanläggningar m.m. Båtägaren fraktar själv detta till ex. vis Västerviks kommuns miljöstation Målserum eller motsvarande på annan ort.

Toalettavfall

Inom hamnområdet finns toaletter som ska användas under tid då båtägare vistas inom hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt avlopp. Daglig städning av gästtoaletter sker under högsäsong av gästhamnsvärdarna.
Det är förbjudet att släppa ut avlopp från båtar i hamnområdet, liksom i Östersjön överhuvudtaget! Vattenomsättningen i vår vik är måttlig.

Tömningsanordning för båttoaletter finns vid servicebryggan och tömningen är ansluten till kommunalt avlopp.

 

Energi
Vi förutsätter att medlemmarna om möjligt använder de miljövänliga drivmedel, t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, diesel och oljor som finns att tillgå.

Varsam och ansvarsfull användning av el på hela klubbens område.

 

Övrigt

Medlemmar i WSS ska använda för ostkusten godkända bottenfärger, eller helst använda andra, giftfria metoder.

 

Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som är skonsammast mot miljön.

Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal. Om ändå olyckan är framme ska omgående räddningstjänsten i Västervik kontaktas på telefon 112.

Glykol, spillolja och bensin/diesel får INTE tömmas ut på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i kärl i miljöboden eller lämnas till bensinstation eller till Målserums miljöstation.

 

Vid vinterförvaring av båten ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella glykol, bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

Detta innebär att glykol INTE ska användas i plastdunkar som tynger ner täckande presenningar! Plast har en tendens att påverkas av UV-ljus och därmed bli sprött. Effekten kan bli att en dunk brister och glykol rinner ut på marken, innebär fara och dyr sanering! En risk som vi inte ska behöva ha på vårt varv! OM så sker blir båtägaren ansvarig för sanering.

Inköp

Klubben och dess medlemmar bör om möjligt välja miljömärkta produkter vid sina inköp av förbrukningsvaror. Produkterna bör vara märkta med Svan, Krav, Fairtrade, CE eller likvärdigt alternativ.
Medlemmarna ska endast köpa in lagliga och för vårt område godkända bottenfärger.

När gammal bottenfärg måste tas bort ska bortskrapade eller blästrade färgrester ovillkorligen uppsamlas och tas om hand! Det kan ske genom att marken under båten skyddas genom presenningar, eller att direkt uppsugning från skrapningen sker, teknik finns. Färgresterna lämnas till återvinningsstation som farligt avfall, ej som sopor i miljöboden!

 

Åtgärder 2023

Ljuskällor ska vara LED-lampor, där så är tekniskt möjligt.

Rörelsevakter vid utebelysning, där så är tekniskt möjligt.

Inspektion av vattenledningar, där det är möjligt.

Kontroll av duschar och kranar så att de inte läcker.
Om möjligt inköp av miljömärkt färg vid ommålning av träfasader.
Genomföra en inventering av vilka förbrukningsvaror som köps in till klubben idag, kontroll om de är miljömärkta.

 

Båtliv – Friluftsliv

Vad kan jag göra själv?

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn.

Här är några bra sätt att visa hänsyn på:

 • Värna om djur- och fågelliv genom att vara extra försiktig under vår och försommar.
 • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
 • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet, eller om eldningsförbud råder!
 • Ta med dina sopor hem eller lämna dem i sopmajor – släng inte avfall i vattnet!
 • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
 • Förbjudet med toatömning i vattnet – sedan 2015 – utnyttja sugtömning i vår mottagningsstation!
 • Mellan 1 mars och 20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
 • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar.
 • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och sjöfarande.
 • Använd alkylatbensin och TC-W3 olja till äldre tvåtakts utombordare.
 • Använd bara bottenfärg som är tillåten för det aktuella vattenområdet alternativt avstå bottenfärg och istället tvätta botten under båtsäsongen.
 • Släng aldrig någon form av plast i vattnet eller i naturen!

Avfallshanteringsplan för WSS

Varje medlem ska själv ansvara för att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt.

Westerviks segelsällskap har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom miljöboden vid miljöstationen, lokaliserad strax ovanför övre plan. Där finns behållare för hushållsopor, glas, metall, plast och kartong.

Avfall efter underhållsarbeten, som t.ex. färgrester, lösningsmedelsrester, glykol, oljefilter och spillolja, ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöbod eller lämnas som farligt avfall på Målserums avfallsanläggning. I miljöboden finns möjligheter att lämna spillolja, oljefilter, batterier, färgrester och glykol.

Övrigt avfall som uppkommer vid renoveringar i båten såsom elektronik, toaletter, ledningar, presenningar m.m. ska båtägaren själv ta hand om, t. ex. genom att frakta skrotet till Målserums miljöstation. Det är inte meningen att WSS styrelse eller utsedd person ska behöva lägga tid och kostnader på att hantera andra medlemmars sopor!

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten källsorteras i klubbens avfallskärl eller tas helst hem, påsen finns kanske redan i bilen när du kör förbi miljöstationen? Detta gäller framförallt under juli och augusti.

Båtägare ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och bryggplatsen för att inte närmiljön runt segelsällskapet ska skräpas ner. Detta gäller även vid vistelse på Skansholmen.

 

Här lägger du ditt vanliga avfall och farligt avfall:

Avfallstyp Omhändertagande av avfall genom att:
Båtbatterier (blybatterier) Lämnas i första hand på inköpsstället av nytt batteri. I sista hand ställs de i klubbens miljöbod.
Småbatterier, alla sorter Bör läggas i samlare vid affärer eller i särskild behållare i klubbens miljöbod.
Spillolja, diesel

 

Lämnas i första hand på Västerviks avfallsanläggning Målserum. Alternativt hälls i särskilt oljefat i klubbens miljöbod.
Glykol Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning. Alternativt lämnas i fat i klubbens miljöbod.
Färgrester och lösnings-medel inklusive gammal bensin Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.Färgrester läggs i särskilt öppet fat i klubbens miljöbod. Gammal bensin ska lämnas på bensinstationer.
Halvfulla färgburkar, färgtråg och penslar Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt läggs i särskilt fat i klubbens miljöbod.

Tomma färgburkar Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning. Alternativt läggs i särskilt fat i klubbens miljöbod.
Hushållsavfall Läggs i de tunnor som är markerade hushållsavfall/restavfall.
OBS! Sortera ditt avfall i de fraktioner som finns! Plast, glas, metall, papp och kartong samt hushållssopor.
Färgat och ofärgat glas samt metallförpackningar Läggs i respektive kärl för återvinning antingen i klubbhuset eller utanför miljöboden.
Tidningar Läggs i brännbart, hushållsavfall
Kartong och pappersförpackningar Läggs i kärl för återvinning utanför miljöboden.
Plast och plastförpackningar, hårda och mjuka Läggs i klubbens kärl för återvinning antingen i klubbhuset eller utanför miljöboden.
Latrin från båtar Töms på mottagningsstation, Latrina-pump på servicebryggan!
Metalldelar från renoveringar av båten Lämnas till Målserums avfallsanläggning som metallskrot.

Skrotet är båtägarens ansvar, inte WSS!

 

Elektronikskrot från båtarna Lämnas till Målserums avfallsanläggning.

Skrotet är båtägarens ansvar, inte WSS!

Lysrör och lampor Hanteras försiktigt! Ställs i särskilt kärl i miljöboden.
Allt annat övrigt miljöfarligt avfall Det är båtägarens ansvar att ta reda på och hantera allt som inte nämnts ovan, genom att lämna övrigt farligt avfall och järnskrot, plaströr, cyklar och annat tänkbart och otänkbart till Målserums miljöstation, eller motsvarande på annan ort.
Det förorsakar WSS stora kostnader varje år att hantera det som vi inte borde behöva hantera!