Hem

På årsmötet kan du beställa nya klubbkläder. Mycket finns att välja på.

Förslag till dagordning

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Fastställande av dagordning

§ 3                Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 4                Val av mötesordförande

§ 5                Val av mötessekreterare

§ 6                Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 7                Årsmötets behöriga utlysande

§ 8                Verksamhetsberättelse

§ 9                Bokslut för 2018 samt revisionsberättelse

§ 10              Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 11              Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

§ 12              Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13              Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019

§ 14              Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- styrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar

§ 15              Val av revisorer

§ 16              Val av valberedning

§ 17              Övriga ärenden
   Tillgängligheten på Skansholmen                                                         

§ 18              Överlämnande av ordförandeskap

§ 19              Avtackning

§ 20              Avslutning

Förslag till årsmötet 2019

Jag föreslår att styrelsen informerar om klubbens lån hos Sparbanken – bakgrunden till lånet och när det togs, lånets storlek från början och storleken idag, hur mycket vi amorterar per år från början och idag och hur mycket ränta i kronor klubben hitintills betal till banken. Vidare vore det intressant att höra styrelsens beräknade samlade räntekostnader i kronor för återstående amorteringstid.

Det känns angeläget att informeras i detta stora ärende.

Vänligen Nilserik Hollander

 

 

Dags att förnya båtförsäkringen? Har den blivit mycket dyrare?
Jämför med Svenska Sjö!