Varvsregler

Nedanstående regler uppdaterades efter årsmötet 2016

Klicka här för en utskriftsvänlig pdf av varvsreglerna

Tillgång till bryggplats

Medlem som innehar en bryggplats på WSS är alltid betalningsskyldig, även om platsen av skilda skäl inte används. Detta för att behålla rätt till plats vid WSS bryggor.

Kan platsen hyras ut återbetalas platshyran med avdrag 500 kr (administration och merarbete).

Andrahandsuthyrning får bara ombesörjas av WSS. Ingen privatuthyrning tillåts.

Om medlem inte avser att använda platsen kommande säsong skall detta meddelas klubbens bryggansvarige och kassör senast 31 december före instundande segelsäsong.

WSS bryggansvarige kan omfördela platserna när ett sådant behov uppstår. Man kan därför inte göra anspråk på en viss bryggplats år efter år.

Insats och kölista: Medlem som enligt äldre regler och gällande avtal erlagt insats för båtplats har rätt till plats för egen båt. Rätten till båtplats begränsas till den bredd för vilken insats erlagts. Övriga medlemmar har rätt till plats för egen båt i den mån utrymme finns. Om plats saknas kan medlem anmäla sig till kölista.

Avgifter: WSS beslutar om avgifter för båtplatserna. Båtägaren ska betala alla sina av WSS beslutade avgifter inom föreskriven tid.

Förtöjning: Bryggplatsen har Y-bommar. Samtliga förtöjningstampar ska vara försedda med ryckutjämnare.

Gästhamn: Då båtägaren inte använder båtplatsen sammanhängande under mer än 3 dygn ska platsen anmälas till gästhamnen och stå till dess förfogande. Båtplats som inte tagits i anspråk senast 20 maj står till gästhamnens förfogande. Båtägaren skall anmäla till gästhamnen när båtplatsen skall användas för egen båt.

Arbetsplikt: För innehavare av båtplats gäller WSS regler om arbetsplikt.

Regelbrott: Om båtägaren inte fullgör sina skyldigheter mot WSS eller bryter mot varvsreglerna eller andra av WSS beslutade regler förlorar han/hon rätten till båtplatsen och ska lämna denna inom 30 dagar. Ingen del av erlagd hyra återbetalas.

Uppsägning av båtplats ska ske senast 31 dec före kommande säsong.

 

Säkerhet (Förklaring: vagga/vagn/stöttor benämns vvs)

Varvschef och plancheferna beslutar i frågor om upptagning /landplacering /sjösättning på WSS varv

Försäkring: Båten skall vara försäkrad såväl i vattnet som på land.

Övertäckningsmaterial skall vara ordentligt förankrat och skall kontrolleras regelbundet av ägaren.

Stege skall vara fastlåst när båten är obevakad på land. (För att försvåra inbrott och stöld.)

 

Märkning: Vvs skall vara tydligt märkta med båttyp, ägarens namn och telefonnummer. Vad som är för och akter ska också tydligt anges.

Besiktning: Vvs besiktigas under våren strax före första sjösättningen. Därmed finns tid för åtgärdande av eventuella fel och brister innan upptagningen på hösten. OBS! Om vvs ej uppfyller WSS krav på säkerhet och hanterbarhet, informeras båtägaren om nödvändiga åtgärder.

Vägra upptagning: Har åtgärder ej vidtagits till upptagningen kommer varvschefen/planchefen att vägra upptagning.

Ingen båt får tas upp på WSS område innan varvschef och/eller planchef har tillfrågats.

Ansvar: Båtägaren har det slutgiltiga helhetsansvaret för att vvs och båt är i säkert skick.

 

Ordning

Obligatoriska stöttor: Båtar nytillkomna efter 1 juli 2012 skall torrsättas med godkända stöttor. (På sikt skall alla vagnar/vaggor utgå av praktiska och säkerhetsmässiga skäl.)

Styrelsen beslutade 150908 att den som efter 2012 skaffat stöttor till sin båt ska erbjudas att välja mellan att köpa och äga eller hyra av WSS. Årshyra ca 10% av anskaffningsvärdet. Även fortsättningsvis ansvarar varje båtägare för att rätt storlek och antal används samt att pallningen sker på rätt sätt. Stöttorna ska numreras löpande och specificeras i hyreskontrakten. De kan då förvaras i ordning och lätt hittas av båtägaren.

Placering på land: I princip ska alla båtar sjösättas varje år. Vissa undantag är tillåtna och beskrivs sist bland reglerna. Vinteruppställningsplats är ej fast utan kan variera från år till år.

Jollar ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer samt placerade enligt anvisningar.

Maximumavståndet mellan båtar på land är 100 cm. I de fall vintertäckningen kräver mera utrymme än båtbredd+1 m debiteras ägaren för det extra utrymmet.

Slutstädning: Efter sjösättning skall båtens uppställningsplats avstädas. Färgburkar, penslar, trasor o dyl skall sorteras i miljöstationen. Avfall från renskrapning av båtbotten tas omhand enl anvisningar. Vaggan/vagnen/stöttorna skall placeras i upplaget för dessa eller tas hem.

Uttjänt batteri skall återlämnas vid inköpsstället för det nya.

Kasserad båtvagga skall bortforslas av båtägaren.

Mastkran: Vid avmastning ska båten vara ”förberedd” och vid påmastning skall ansättning av riggen göras på egen bryggplats. Allt för att mastkranen ej skall bli upptagen onödigt länge.

Mastskjul: Efter avmastning skall masten, med borttagna spridare, stag o dyl, snarast placeras i mastskjulet. Master får således ej bli liggande på bockarna.

I mastskjul får endast master förvaras. Masterna skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Det är absolut förbjudet att klättra eller stiga på upplagda master.

Bilar: Sedan båtarna blivit sjösatta skall all bilparkering ske på planerna. Vägarna skall lämnas fria. Bilar får ej köras över spåret på övre plan eftersom spåret ej håller för detta.

Jollerampen av trä tål ej sjösättning/upptagning av båtar som väger mer än 500 kg. Bilar får ej vara på rampen.

Varvets utrustning, redskap, verktyg o dyl ska återställas på sin rätta plats efter användning. Eventuella skador eller fel skall anmälas till varvssektionen. Högtryckssprutorna skall vinterförvaras i det uppvärmda utrymmet i klubbhusets källare.

El för batteriladdning får utnyttjas utan avgift. Kabeln skall då vara märkt med grön tejp. Om elektriskt värmeelement måste användas i båten skall detta anmälas till varvssektionen för reglering av elkostnaden.

Hur komma tillrätta med landliggarna?

Beslut: WSS är till för båtägare som använder sina båtar.  Därför beslutade årsmötet 2016 att båtarna i princip skall sjösättas varje år. Av olika orsaker kan naturligtvis båtägaren bli förhindrad att sjösätta, t ex vid sjukdom, arbete med båten på land eller av andra personliga skäl. Dock får ingen båt förvaras på land på WSS varv mer än maximalt fyra år.  Därefter skall den flyttas.

Observera att det är styrelsen som avgör om godtagbara skäl för landförvaring finns.

Bakgrund: Åtskilliga båtklubbar och varv runtom i Sverige har problem med båtar som blivit liggande på land under längre tid. Eftersom många 60-80-talsbåtar är nedgångna, övergivna och i vissa fall värdelösa blir de ett problem. Att skrota en plastbåt kostar idag ca 1000 kr per ton plus frakt till destruktionsanläggningen.

Säsongen 2015 var fjorton båtar kvar på land på Solbergsudde. Flera har inte sjösatts på mer än fem år. WSS varv är till för aktiva båtägare som använder sina båtar.  Därför är båtar som i åratal ligger på land ett problem och en risk för oss.

Varför bör dessa båtar flyttas?

  • Den främsta orsaken är att vi har stor efterfrågan på vinteruppläggningsplatser. Det är trångt.
  • Det är risk att båtarna blir kvar, t ex efter att ägaren blivit sjuk eller avlider.
  • WSS riskerar kostnader för flyttning eller skrotning.
  • Det ger en signal om att det är ok att använda WSS som ”parkeringsplats” för båtar.

Dispens från sjösättning 1:a året

Båtägaren meddelar varvschefen orsaken till att båten inte ska sjösättas.

Varvschefen vidtalar styrelsen som beslutar om dispens såvida godtagbara skäl finns.

Båtägaren betalar motsvarande ytterligare en vinteravgift.

Dispens från sjösättning 2:a året. Depositionsavgift.

Samma regler som ovan, men båtägaren betalar dessutom en depositionsvgift till klubben för ev framtida behov av bortforsling och skrotning av båten. (Avgiften beräknas på båtens vikt och fonderas. Avgiften är för närvarande 12.000 kr för båt upp till 3 ton. Vikt därutöver debiteras med 1000 kr/ton.)

Westerviks Segelsällskap och båtägaren undertecknar ett kontrakt som klargör gällande regler och som garanterar att depositionsavgiften återbetalas om båten sjösätts eller forslas bort av ägaren senast 31 augusti fjärde året.

3:e och 4:e året

Samma regler som första året på land. Det fjärde året skall båten flyttas från varvet senast 31 augusti. Om flyttningen och destruktionen av båten understiger depositionsavgiften återbetalas mellanskillnaden till ägaren.

 

 

TyresostottanbildObligatoriska stöttor: Båtar nytillkomna efter 1 juli 2012 skall torrsättas med godkända stöttor. (På sikt skall alla vagnar/vaggor utgå av praktiska och säkerhetsmässiga skäl.)