Avgifter

Årsmötet 2020 fastställde nya avgifter:

För att underlätta administrationen föreslog styrelsen införandet av en enhetlig medlemsavgift per båt eller huvudmedlem som saknar båt. Dittills hade det funnits många varianter make/maka/familj/huvudmedlem /dubbel-ansluten.
Även om endast en person betalar avgift måste alla, som vill göra arbetsplikt, vara registrerade för att ses som medlemmar och därmed försäkrade.
Årsmötet fastställde en enhetsavgift på 600 kr per båtfamilj oberoende av antal personer.

Avgifter från och med 2021
Båtmedlem                          600 kr
Junior (max 20 år)              200 kr
Stödjande medlem              200 kr, en möjlighet för mångårig medlem numera utan båt
Dubbelansluten                   200 kr

dvs oberoende av antalet personer.
Årsmötet förtydligade att båtbesättningar har en gemensam röst. Medlemmar utan knytning till enskild båt har också en röst på medlemsmötena.

Påminnelseavgift vid obetald årsavgift 100 kr

Studeranderabatt För heltidsstuderande utan inkomst, t.o.m 25 år, lämnas rabatt så att medlemsavgiften motsvarar junioravgiften. Det åligger medlemmen att själv skriftligen anmäla om villkoren för rabatten är uppfyllda.

Vinteravgift på land  är båtens längd x (bredd +1) x 35 kr. Längden utökas av tex peke, badplattform, täckställning, presenningshus.
I avgiften ingår uppläggning, slip för gamla planen, mastskjul och mastkran.

Stöttor: WSS har beslutat att tillkommande båtar som torrsätts med truck eller mobilkran ska använda godkända stöttor. Dessa har inledningsvis kunnat hyras av WSS- Årsmötet 2023 beslutade att inte ingå nya hyresavtal.

Vinterbryggliggare: Kvm-priset på land + 1 000 kr + eventuell elförbrukning.

Bryggavgift Bryggavgiften utgörs av serviceavgift plus avgift för båtplats. Serviceavgiften avser el, vatten, parkering, jolleplats, bryggunderhåll, ramper m.m. Klicka för mer info om bryggavgifterna

WSS medlemmar är skyldiga att upplåta sina bryggplatser för gästhamnsverksamhet, om man är borta från sin plats mer än 3 dygn.

Avgifter för bryggplats: 

Övriga avgifter Medlem som betalar serviceavgift har ingen avgift enl nedanstående:

– Mast i mastskjul för båt som ej har vinterplats:
– Trailerkran, per lyft för icke medlem:
– Mastkran, per lyft för icke medlem:
– Slipvagn:
– Högtrycksspruta:
150: –
200: –
100: –
300: –
100: –

Juniorer betalar inga varvs- eller serviceavgifter för sina jollar.

Om andra alternativ saknas kan betalning göras med Swish till 123 170 40 89. Kom ihåg att ange vad som avses.

Arbetsplikt För på varvet vinter- och sommarförvarade båtar: 10 timmar eller 2.000: -.
För på varvet enbart vinter- eller sommarförvarade båtar: 5 timmar eller 1000: -.Arbetsplikten räknas per båt och kan delas mellan t ex makar, delägare eller barn. Av försäkringsskäl måste samtliga vara registrerade medlemmar.

I arbetsplikten inräknas, förutom arbete på sällskapets anläggningar, också funktioner i styrelsen, sektionerna och kommittéerna samt funktionärskap vid kappseglingar. Styrelsen beslutar vilka ytterligare arbeten som kan avräknas mot arbetsplikten. Observera städavgiften nedan.

Fullgjorda arbetstimmar under året ska redovisas på arbetskort som inlämnas till sällskapets kassör senast den 15 november. Arbetskort finns att hämta på denna hemsida. Lämnas inget arbetskort debiteras full arbetspliktsavgift.

Funktionärsavgift  Uttagen funktionär till kappsegling som uteblir utan att skaffa ersättare debiteras med 50: – per timme, dock högst 300: – per tillfälle.

Städavgift: Alla medlemmar med båt på Solbergsudde är skyldiga att bidra till städningen av klubbhuset enligt gällande schema. Detta utanför annan arbetsplikt.  Serviceavgiften höjs med 400 kr för den som inte fullgjort städuppdraget.

Sällskapets gemensamma segelbåtar är avsedda för sällskapets aktiviteter under ledning av ansvarig person, utsedd av styrelsen. När båtarna inte används för huvuduppgiften har WSS medlemmar möjlighet att hyra dem. Ungdomssektionen ansvarar för uthyrningsverksamheten.

Avgifter:

Båttyp          Kr/dygn    Kr/vecka (7 dygn)
Optimist                   150                800

2-krona                     275            1  400

606:a                       400              2 400
Bokning sker genom seglingsansvarig vilken meddelar kassören hur mycket som ska debiteras. Lån utan avgift kan förekomma i seglarskolans regi.