Miljöhänsyn

Klicka för utskriftsvänliga pdf-er

Miljö- och avfallsplan 2021

Miljöplan WSS 2017-06-02

Miljöpolicy WSS 2011-10-23

Bästa WSS:are!

Läs våra miljöregler och avfallshanteringsplan och se vad just du kan göra för att minska din och klubbens miljöpåverkan och kostnader!

Vi är alla ansvariga för vårt avfall och vår miljö!

 

Syfte, målsättning samt ansvar

Syfte

Miljöplanen syftar till gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att nya regler, ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i WSS och ska revideras vid förändringar.

 

Målsättning

WSS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och en säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

 

Ansvar

WSS miljöplan bygger på att varje medlem i klubben ansvarar för sin egen verksamhet.

 

WSS styrelse har ett särskilt ansvar för att;

 

– Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar och eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.

– Upplysa medlemmarna om WSS miljöplan och avfallshanteringsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.

– Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
– Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.

 


Information/Kommunikation

Segelsällskapets miljöarbete kommer att kommuniceras till medlemmar och andra berörda på exempelvis följande sätt:

  • På hemsidan
  • Genom miljöpolicy, som sätts upp på anslagstavlor på varvet
  • I WSS-nytt
  • På medlemsmöten, höstmöten och årsmöten

Uppföljning
Varje år ska en miljöberättelse upprättas och läggas som bilaga till verksamhetsberättelsen. I miljöberättelsen följs åtgärderna i handlingsplanen upp.