Miljöhänsyn

Klicka för utskriftsvänliga pdf-er

Förslag till ny miljöplan 2020

Miljöpolicy WSS 2011-10-23

Miljöplan WSS 2017-06-02

 

 

Miljöpolicy för Westerviks Segelsällskap

(skapad 2011-10-23)

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn. Det är viktigt att vi tar ansvar för att miljön bevaras.

Westerviks segelsällskap och dess medlemmar ska bidra till en hållbar utveckling inom ramen för sin verksamhet och ska därför:

 • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning
 • integrera miljöfrågorna i föreningens alla verksamheter. Det innebär bland annat att vi ska förbättra avfallshanteringen med särskild fokus på det farliga avfallet, miljöanpassa våra inköp samt engagera och utbilda våra medlemmar inom miljöområdet.
 • vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall ska medlemmarna efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga produkterna som godkänts av myndigheter
 • sprida informationen till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att WSS´ ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag
 • verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad

Miljöpolicyn för Westerviks segelsällskap ska årligen granskas av styrelsen och uppdateras vid behov. Utgångspunkten ska vara att föreningens miljöarbete ständigt ska förbättras och följa gällande lagkrav. Miljöarbetet ska vara förebyggande och miljöfrågorna tidigt ska beaktas i beslutsprocesser på alla nivåer i verksamheten.

 

Miljöplan och avfallshanteringsplan samt åtgärder 2017

Antagen av styrelsen 2017-06-02

 

Innehåll

Syfte, målsättning samt ansvar………………………………………………………………………………….. 3

Syfte……………………………………………………………………………………………………………………. 3

Målsättning…………………………………………………………………………………………………………… 3

Ansvar………………………………………………………………………………………………………………….. 3

WSS miljömål……………………………………………………………………………………………………………. 4

Avfall………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Miljöfarligt avfall…………………………………………………………………………………………………….. 5

Toalett-avfall…………………………………………………………………………………………………………. 5

Energi……………………………………………………………………………………………………………………… 5

Inköp………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Friluftsliv………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Avfallshanteringsplan för WSS………………………………………………………………………………….. 7

 

 

Bästa WSS:are!

Läs våra miljöregler och avfallshanteringsplan och se vad just du kan göra för att minska din och klubbens miljöpåverkan och kostnader!

Vi är alla ansvariga för vårt avfall och vår miljö!

 

Syfte, målsättning samt ansvar

Syfte

Miljöplanen syftar till gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att nya regler, ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i WSS och ska revideras vid förändringar.

 

Målsättning

WSS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och en säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

 

Ansvar

WSS miljöplan bygger på att varje medlem i klubben ansvarar för sin egen verksamhet.

 

WSS styrelse har ett särskilt ansvar för att;

 

– Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar och eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
– Upplysa medlemmarna om WSS miljöplan och avfallshanteringsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
– Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
– Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.

 


Information/Kommunikation

Segelsällskapets miljöarbete kommer att kommuniceras till medlemmar och andra berörda på exempelvis följande sätt:

 • På hemsidan
 • Genom miljöpolicy, som sätts upp på anslagstavlor på varvet
 • I WSS-nytt
 • På medlemsmöten, höstmöten och årsmöten

Uppföljning
Varje år ska en miljöberättelse upprättas och läggas som bilaga till verksamhetsberättelsen. I miljöberättelsen följs åtgärderna i handlingsplanen upp.

Länkar

Kemikalieinspektionen (bl.a. godkända båtbottenfärger) www.kemi.se

Håll Sverige rent (bl.a. var båtbottentvättar finns) www.hsr.se

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se

Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se

Båtmiljörådet www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Miljoprogram-for-batlivet-2008/

 

Viktiga författningar

TFSF 2012:13 om utsläpp i havet

SJÖFS 2001:13 om avfall

 

Åtgärder 2017

 • Uppdatera klubbens hemsida med miljöpolicy, miljöplan 2017 och avfallshanteringsplan samt länkar till sajter med tips och råd kring miljöhänsyn i båtnyttjande.
 • Nya medlemmar får miljöpolicy samt aktuell miljöplan och avfallshanteringsplan tillsammans med sitt välkomstpaket.
 • Ta fram information till våra medlemmar om förbrukning av el och vatten och hur vi kan spara på vatten och energi när de nyttjar anläggningen.
 • Säkerhetsföreskrifter ska finnas och sättas upp på informationstavlan. Säkerhetsföreskrifter ska inkludera:
 1. Information om var livräddnings- och brandutrustning och första hjälpen finns.
 2. Direktiv om användning av eluttag i hamnen
 3. Information om korrekt hantering av farligt avfall och återvinningsbart material.

 

WSS miljömål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation (år 2020) ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Westerviks Segelsällskap har bland dessa miljömål identifierat fyra olika områden från vilka miljöarbetet ska utgå. Ambitionen är att dessa områden tillsammans ska täcka huvuddelen av segelsällskapets aktiviteter. De fyra områdena är följande:

Avfall, Energi, Inköp och Friluftsliv

Utgångspunkten för WSS ska vara att föreningens miljöarbete ständigt ska förbättras och följa gällande lagkrav. Miljöarbetet ska vara förebyggande och miljöfrågorna ska tidigt beaktas i beslutsprocesser på alla nivåer i verksamheten.

Avfall

En särskild miljöstation finns inom hamnområdet där medlemmar kan lämna källsorterat avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten. Miljöstationen har behållare för hushållsavfall, glas; färgat och ofärgat, plast, kartong och metall.

 

I köket på klubbhuset på Solbergsudde finns motsvarande mindre behållare för att där underlätta sopsorteringen.

 

Avfallshanteringen på Skansholmen ansvarar varje båtgäst själv för.

Miljöfarligt avfall

En särskild miljöbod, friggebod, finns för mottagning av spillolja, oljefilter, färgrester, lösningsmedelsrester, glykol, batterier samt lysrör. Transport av godkänd transportör till återvinningscentral ombesörjes av WSS.

Det är förbjudet att pumpa ut glykol direkt på marken! Återanvänd glykolblandningen.

 

Övriga restprodukter ansvarar varje båtägare för, t.ex. trasiga delar till båtelektronik, rester efter renoveringar i båten, utrangerade kylanläggningar m.m. Båtägaren fraktar detta till ex.vis Målserums avfallsanläggning eller motsvarande på annan ort.

Toalettavfall

Inom hamnområdet finns toaletter som kan användas under tid då båtägare vistas inom hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt avlopp. Daglig städning sker under högsäsong av gästhamnsvärdarna.

 

Tömningsanordning för båttoaletter finns vid servicebryggan och tömningen är ansluten till kommunalt avlopp.

 

Energi
Vi förutsätter att medlemmarna i möjligaste mån använder de miljövänliga drivmedel, t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, och oljor som finns att tillgå. Medlemmar i WSS ska använda för ostkusten godkända bottenfärger. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som är skonsammast mot miljön.

Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal. Om ändå olyckan är framme ska räddningstjänsten i Västervik kontaktas på telefon 112.

 

Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas ut på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i kärl i miljöboden eller lämnas till bensinstation eller till Målserums avfallsanläggning.

 

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella glykol, bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

 

Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj motorolja av hög kvalitet.

 

 

Åtgärder 2017

 • Vid byte av ”glödlampor” byts till mer energisnåla lampor, ex.vis LED
 • Sätta upp rörelsevakter vid utebelysning
 • Inspektion av vattenledningar
 • Inspektion av duschar och kranar

Inköp

Klubben och dess medlemmar bör i möjligaste mån välja miljömärkta produkter vid sina inköp av förbrukningsvaror. Produkterna bör vara märkta med Svan, Krav, Fairtrade, CE eller likvärdigt alternativ.

Medlemmarna ska endast köpa in lagliga och för vårt område godkända bottenfärger.

När gammal bottenfärg måste tas bort ska bortskrapade eller blästrade färgrester ovillkorligen uppsamlas och tas om hand! Det kan ske genom att marken under båten skyddas genom presenningar, eller att direkt uppsugning från skrapningen sker, teknik finns. Färgresterna lämnas till återvinningsstation som farligt avfall, ej i soporna!

Åtgärder 2017

 • Inköp av miljömärkt färg vid ommålning av träfasader
 • Genomföra en inventering av vilka förbrukningsvaror som köps in till klubben idag, kontroll om de är miljömärkta

Båtliv – Friluftsliv

Vad kan jag göra själv?

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn.

Här är några bra sätt att visa hänsyn på:

 • Värna om djur- och fågelliv genom att vara extra försiktig under vår och försommar.
 • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
 • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet, eller om eldningsförbud råder!
 • Ta med dina sopor hem eller kasta dem i sopmajor – släng inte avfall i vattnet.
 • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
 • Förbjudet med toatömning i vattnet – utnyttja sugtömning i mottagningsstation!
 • Mellan 1 mars och 20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
 • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar.
 • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och sjöfarande.
 • Använd alkylatbensin och TC-W3 olja till äldre tvåtakts utombordare.
 • Använd bara bottenfärg som är tillåten för det aktuella vattenområdet alternativt avstå bottenfärg och istället tvätta botten under båtsäsongen.
 • Släng aldrig plast i vattnet eller i naturen!

 

Avfallshanteringsplan för WSS

Varje medlem ska själv ombesörja att miljöfarligt avfall tas om hand, exempelvis genom att själv lämna det på Målserums avfallsanläggning.

Westerviks segelsällskap har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom en vit bod vid miljöstationen lokaliserad strax ovanför övre plan. Där finns också behållare för hushållsopor och återvinningskärl för glas, metall, plast och kartong.

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten, t.ex. färgrester, lösningsmedelsrester, glykol, oljefilter och spillolja, ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöbod eller lämnas som farligt avfall på Målserums avfallsanläggning.

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten källsorteras i klubbens avfallskärl eller tas helst hem, påsen finns kanske redan i bilen när du kör förbi miljöstationen?

Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt segelsällskapet ska skräpas ner. Detta gäller även vid vistelse på Skansholmen.

Här lägger du ditt avfall:

Avfallstyp Omhändertagande av avfall genom att:
Båtbatterier (blybatterier) Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Kan även lämnas på bensinstation eller där du köpte ditt nya batteri.     I sista hand ställs de i klubbens miljöbod.

Småbatterier,alla sorter Läggs i särskild behållare i klubbens miljöbod. Kan även lämnas på bl.a. bensinstation, samlare vid affärer och hos elfirmor.
Olja, diesel

 

Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt hälls i särskilt oljefat i klubbens miljöbod.

Glykol Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt lämnas i klubbens miljöbod.

Färgrester och lösnings-medel inklusive gammal bensin Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt hälls i särskilt oljefat i klubbens miljöbod. Bensin kan även lämnas på bensinstationer.

Halvfulla färgburkar och penslar Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt slängs i särskilt fat i klubbens miljöbod.

Tomma färgburkar

 

Lämnas i första hand på Målserums avfallsanläggning.

Alternativt slängs i särskilt fat i klubbens miljöbod.

Hushållsavfall Slängs i de tunnor som är markerade med hushållsavfall.
OBS! Sortera ditt avfall i de fraktioner som finns! Glas, metall o.s.v.
Glasförpackningar och metallförpackningar Slängs i klubbens kärl för återvinning antingen i klubbhuset eller utanför miljöboden.
Tidningar Slängs i klubbens kärl för återvinning av tidningar, i klubbhuset.
Kartong och pappersförpackningar Slängs i klubbens kärl för återvinning antingen i klubbhuset eller utanför miljöboden.
Plast och plastförpackningar, hårda och mjuka Slängs i klubbens kärl för återvinning antingen i klubbhuset eller utanför miljöboden.
Latrin från båtar

 

Töms på mottagningsstation, Latrina-pump på servicebryggan!

Utsläpp i vattnet är förbjudet sedan 1 april 2015!

Metalldelar från renoveringar av båten Lämnas i första hand till Målserums avfallsanläggning.

Skrotet är båtägarens ansvar, inte WSS!

Elektronikskrot från båtarna Lämnas i första hand till Målserums avfallsanläggning.

Skrotet är båtägarens ansvar, inte WSS!

Lysrör och lampor Hanteras försiktigt! Ställs i särskilt kärl i miljöboden.
Allt annat övrigt miljöfarligt avfall Det är båtägarens ansvar att ta reda på och hantera allt som inte nämnts ovan, genom att lämna farligt avfall och järnskrot, plaströr, cyklar och annat tänkbart och otänkbart till Målserums avfallsanläggning, eller motsvarande på annan ort.

Det förorsakar WSS stora kostnader varje år att hantera det som vi inte borde behöva hantera!