Stadgar

Stadga för Westerviks SegelSällskap

Utskriftsvänlig pdf wss stadga

Bakgrund

Föreliggande stadga för Westerviks SegelSällskap, beslutad på årsmötet 2010, är grundad på Normal-stadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 och aktualiserad fram till 2008-02-08.

Hemort

 

Sällskapet har sin hemort i Västervik.

Ändamål

1 §

Sällskapet har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom

att främja segling som idrott och fritidsverksamhet

att stödja ungdomens seglingsverksamhet

att tillhandahålla service för båtliv på land och till sjöss.

att äga och förvalta sällskapets gemensamma tillgångar.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja sällskapets tjänster och bidrar till sällskapets verksamhet med arbetsinsatser i sällskapets sektioner.

Sällskapet ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Sammansättning

 

2 §

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i sällskapet som med­lemmar.

Tillhörighet m m

3 §

Årsmötet beslutar om sällskapet ska tillhöra internationellt, nationellt eller regionalt förbund.

Beslutande organ

4 §

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Firmateckning

 

5 §

Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

Verksamhets- och räkenskapsår

6 §

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

Stadgetolkning
m m

 

 

 

7 §

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i sällskapet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna ska i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

Stadgeändring

 

8 §

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är ett årsmöte. För beslut krävs minst 2/3 av antalet av­givna röster.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Upplösning av sällskapet

 

 

 

9 §

Upplösning av sällskapet ska ske enligt reglerna för ändring av stadga (8 §)

I beslut om upplösning av sällskapet ska anges dels att sällskapets tillgångar ska användas till bestämt ändamål, dels var det upplösta sällskapets handlingar m.m. ska arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

Medlemskap

10 §

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att veder-börande kom­mer att motarbeta sällskapets ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

Hedersmedlem

Till hedersmedlem i sällskapet får årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla person som på ett utomordentligt sätt främjat sällskapets syften.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

Utträde

11 §

Medlem som vill utträda ur sällskapet ska skriftligen anmäla detta till styrel-sen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

Uteslutning m m

12 §

Medlem får uteslutas ur sällskapet om denne inte betalt av sällskapet beslutade avgifter, motarbetat sällskapets verksam­het eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får sällskapet i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid (minst 14 dagar) fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av sällskapets styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor, enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

Medlems rättigheter och skyldigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om sällskapets angelägenheter
 • ska följa sällskapets stadgar och beslut samt beslut som fattats av föreningsor­gan som sällskapet tillhör.
 • har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid
  upplösning av sällskapet
 • ska senast inom 30 dagar efter utskick betala avgifter som beslutats av sällskapet
 • ska utföra av årsmötet beslutad arbetsplikt.

Deltagande i den idrottsliga verksamheten

14 §

Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen.

 

.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

Tidpunkt, kallelse

15 §

Årsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna eller kungöras i ortspressen. Vidare ska kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar, ska det anges i kallel­sen.

Verksamhets- och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

16 §

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

 

17 §

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och som under mötesåret fyller lägst 18 år, liksom hedersmedlem, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Beslutförhet

18 §

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut och omröstning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

Valbarhet

20 §

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av säll-skapet. Ar­betstagare inom sällskapet får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i sällskapet.

Ärenden vid årsmötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av

a) sällskapets ordförande för en tid av 1år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 9 sektionsordförande för en tid av ett år.

d) hälften av sektionsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

e) tre revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.)

f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

 1. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för sällskapet eller medlem-marna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Extra årsmöte

 

 

22 §

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

Sammansättning, åligganden

23 §

Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter. Samtliga valda av årsmötet.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

Revision

24 §

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll samt övriga handlingar.

Sällskapets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

Sammansättning

 

 

25 §

Styrelsen består av ordförande samt elva övriga ledamöter där både män och kvinnor bör vara representerade. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Samtliga sektionsstyrelseordförande är också ordinarie medlemmar i WSS styrelse.

Vid behov ska styrelsen inom sig utse en vice ordförande.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Adjungerad ledamot får utses till befatt­ning inom styrelsen.

Styrelsens åligganden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

När årsmöte inte är samlat är styrelsen sällskapets beslutande organ och ansvarar för sällskapets angelägenheter.

Styrelsen ska svara för sällskapets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet,
 • ansvara för och förvalta sällskapets medel, se § 1
 • vid behov av banklån, ta ut pantbrev i egna fastigheten Västervik 5:24
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte, medlemsmöte samt andra av verksamheten påkallade möten.
 • Tillse att all dokumentation och handlingar för sällskapet finns att tillgå för medlemmarna.
Ordföranden

 • är sällskapets officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att sällskapets stadgar och övriga för sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ord-föranden förhinder, ska vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Styrelsens åligganden fortsättning

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och sällskapets möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Sällskapet

 

Kassören

· föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till sällskapet,

· se till att sällskapet söker bidrag från stat, kommun, idrotts-organisationer m.fl.

· svara för sällskapets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över sällskapets räkenskaper,

· årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

· utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

· se till att sällskapets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

· i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

· föra inventarieförteckning, i vilken också av sällskapet förvärvade priser införs,

· se till att såväl sällskapets medlemmar i sällskapets verksamhet som Sällskapets byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

 

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

27 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesord-föranden och mötessekreteraren. Avvikande mening ska antecknas till proto­kollet.

Överlåtelse av beslutanderätten

28 §

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

Bildande och nedläggning av sektion

29 §

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av sällskapets årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Sällskapet har för sin verksamhet följande nio sektioner:

· Gästhamnssektion

· Klubbhus- och materielsektion

· Klubbmästerisektion

· Marknadsektion

· Seglingsektion

· Skansholmssektion

· Ungdomsektion

· Varvsektion

· Veteransektion

 

 

Sektionsstyrelse

30 §

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst två övriga ledamöter. Ordföranden väljs för två år av årsmötet. Hälften av sektionsstyrelsens ledamöter väljs för två år bland röstberättigade medlemmar av sällskapets årsmöte.

Instruktion för sektionsstyrelse

31 §

Sällskapets styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Budget och verksamhetsplan för sektion

32 §

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseenden, sällskapets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av verksamheten

TVIST

Skiljeklausul

 

 

 

 

 

 

 

33 §

Talan i tvist mellan medlem och sällskapet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.