Årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll WSS 2023 (pdf)

Förslag till föredragningslista

§ 1             Mötets öppnande

§ 2             Fastställande av dagordning

§ 3             Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 4             Val av mötesordförande

§ 5             Val av mötessekreterare

§ 6             Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 7             Årsmötets behöriga utlysande

§ 8             Verksamhetsberättelse

§ 9             Bokslut för 2022 samt revisionsberättelse

§ 10           Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 11           Styrelsens information, förslag och i rätt tid inkomna motioner

 1. Energibesparande åtgärder och bidrag
 2. Optimering av antalet vinteruppläggningsplatser
 3. Sjösättnings och upptagningstider
 4. Sluta med inköp av hyrstöttor
 5. Motioner

 

§ 12           Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

           Gästhamnsavgiften

          Bryggplatsavgifterna

          Inträdesavgiften

§ 13           Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023

§ 14           Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektionsstyrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar

§ 15            Val av revisorer

§ 16            Val av valberedning

§ 17           Övriga ärenden

§ 18           Överlämnande av ordförandeskap

§ 19           Avtackning mm

­­­§ 20           Avslutning

Föredragningslista Årsmöte hemladdningsbar pdf

Verksamhetsberattelse 2022

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2023

Bokslutsprognos 2022 o budgetförslag 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11           Styrelsens information och förslag samt i rätt tid inkomna motioner

 

 1. Energibesparande åtgärder och bidrag
 2. Optimering av antalet vinteruppläggningsplatser
 3. Sjösättnings och upptagningstider
 4. Sluta med inköp av hyrstöttor
 5. Motioner
 6. Avgifter 2023
 • Gästhamnsavgiften
 • Bryggplatsavgifterna
 • Inträdesavgiften