Avgifter 2012-13

Medlemsavgifter

Avgifter Inträdesavgift (end fullbetalande och familj) 200:-
Familjeavgift 600:-
Årsavgift (fullbetalande) 500:-
Årsavgift (anhörig vuxen) 50:-
Stödjande medlem ”mångårig medlem (minst 15 år),
nu pensionär samt båtlös”
200:-
Årsavgift (junior) 175:-
Dubbelansluten till WSSW 150:-
Dubbelansluten med jolle på land 250:-
Vimpel 100:-

Påminnelseavgift vid obetald årsavgift 100 kr

Studerande- och värnpliktsrabatt och värnpliktsrabatt
För heltidsstuderande och värnpliktig utan inkomst, t o m 25 år, lämnas
rabatt så att medlemsavgiften motsvarar junioravgiften. Det åligger medlemmen att själv skriftligen anmäla om villkoren för rabatten är uppfyllda.

Vinteravgift
Vinteravgifterna har kategoriserats för lättare hantering. Grunden är båtens längd x bredd x 25 kr. Vid kategoriseringen har hänsyn tagits till avdrag och tillägg beroende på om man betalt insats, vilken plan man ligger på, skjul – eget/klubbens o.s.v. I avgiften ingår uppläggning, slip för gamla planen, mastskjul och mastkran.

Bryggavgift
Bryggavgiften utgörs av serviceavgift plus avgift för båtplats. Serviceavgiften avser el, vatten, parkering, jolleplats, bojbesiktning, bryggunderhåll, ramper m.m. WSS medlemmar är skyldiga att upplåta sina bryggplatser för
gästhamnsverksamhet, om man är borta från sin plats mer än 3 dagar.

Avgifter för bryggplats: 
Prisexempel: Maxi 77 och IF: 2000 kr, Rival: 22 2500 kr, Contrast 36: 2900 kr och Bavaria 39: 3200 kr.

Övriga avgifter
Medlem som betalar serviceavgift har ingen avgift enl nedanstående:

  • Mast i mastskjul för båt som ej har vinterplats:
  • Trailerkran, per lyft för icke medlem:
  • Mastkran, per lyft för icke medlem:
  • Slipvagn:
  • Högtrycksspruta:
150: –
200: –
100: –
300: –
100: –

Juniorer betalar inga varvs- eller serviceavgifter för sina jollar.

Arbetsplikt 
För på varvet vinter- och sommarförvarade båtar: 10 timmar eller 1.000: -.
För på varvet enbart vinter- eller sommarförvarade båtar: 5 timmar eller 500: -.

I arbetsplikten inräknas, förutom arbete på sällskapets anläggningar, också
funktioner i styrelsen, sektionerna och kommittéerna, samt funktionär vid
kappseglingar. Styrelsen beslutar vilka ytterligare arbeten som kan
avräknas mot arbetsplikten.

Fullgjorda arbetstimmar under året skall redovisas på av styrelsen tillhandahållna
arbetskort som inlämnas till sällskapets kassör senast den 15 november. Lämnas
inget arbetskort debiteras full arbetspliktavgift.

Funktionärsavgift
Uttagen funktionär till kappsegling som uteblir utan att skaffa ersättare debiteras
med 50: – per timme, dock högst 300: – per tillfälle.