Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Budget och bokslut 2017

Verksamhetsplan 2018

Bokslut 2017 och Budget 2018

Valberedningens förslag som pdf

§12 pdf Ärenden till årsmötet

§12 nedan: Ärenden till årsmötet förberedda av styrelsen (förtydligande)

 • Parentation (Anders)
 • Anders har gått igenom Arne Blomgrens ”WSS-funderingar” från 2012 och funnit att mycket har gjorts. (Anders)
 • Svårigheter att bemanna styrelseposterna. (Anders)
 • Omärkta ägodelar förorsakar mycket extra arbete på varvet. Vagga/vagn/stöttor/mast ska före 31 december vara tydligt märkta med namn och tel nr.
  Höstmötet föreslog årsmötet att fastställa en straffavgift på 200 kr för omärkt vagga/vagn eller mast. Endast en avgift per båtägare och år. (Gert)
 • Höstmötet uppdrog till styrelsen att undersöka om andra förvarings-platser än mastskjulen kan användas för t ex presenningar.
  (Gert)
 • Hjärtstartare och HLR-utbildning  (Peter och Melker)
 • Information om extra jobb (Anders)
 • Höstmötet beslutade underlätta rekrytering av styrelseledamöter genom att medge milersättning (18,50 kr) för styrelseledamöter bosatta mer än fem mil från Solbergsudde. (Anders)
 • På höstmötet framfördes kritik mot att WSS har många regler och straffavgifter. Styrelsen beslutade i december att mera försöka använda begreppet ”nudge” dvs vänskapligt knuffa medlemmarna att bete sig på önskvärt sätt eller skapa en miljö där det är lätt att göra rätt. (Lars-Åke)
 • Senaste nytt om spolplatta (Anders
 • Fastställande av miljömål för båtbottenbehandling (Gert oTommy)
 • Ett informationsblad om sopsortering har skrivits av Ingvar. Styrelsen har uppdragit till Torsten att biträda med det trycktekniska. Bifogas protokolet (Ingvar)
 • Nytt ekonomisystem. Arbetsfördelningen inom ekonomifunktionen (Monica o Hjalmar)
 • §5 i stadgan: ”Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser”. Formuleringen ska användas vid kommande konstituerande möte. (Monica)
 • Beredskap inför extrema vädersituationer. Arbetsgrupp: Gert, Per-Inge och Anders.
 • Styrelseseminarium under våren med bl a
 • Vad behövs för att locka tillräckligt många styrelsemedlemmar
 • Hur öka deltagarantalet på medlems- och årsmöten
 • Stadgeöversyn
 • Regelöversyn
 • Sektionsindelning- och arbetsfördelning
 • Fördela samtliga båtägare på sektion
 • HLR-utbildning

Förslag till dagordning 25 mars 2018

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Fastställande av dagordning

§ 3                Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 4                Val av mötesordförande

§ 5                Val av mötessekreterare

§ 6                Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 7                Årsmötets behöriga utlysande

§ 8                Verksamhetsberättelse

§ 9                Bokslut för 2016 samt revisionsberättelse

§ 10              Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 11              Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

§ 12              Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13              Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2017.

§ 14              Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektions- styrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar

§ 15              Val av revisorer

§ 16              Val av valberedning

§ 17              Övriga ärenden

§ 18              Överlämnande av ordförandeskap

§ 19              Avtackning

§ 20              Avslutning

Dagordning: utskriftsvänlig pdf